BİLGİ EDİNME HAKKI : 
 
        24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.
        Her kişi, yazılı kurallar ile belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de yerleşik yabancılar ve Türkiye'de etkinlik gösteren yabancı tüzel kişiler ise, istedikleri bilginin kendileriyle ya da çalışma alanları ile ilgili olması koşuluyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi isteyebilirler.
        Yasa, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının etkinliklerinde uygulanır.
Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
 
 
MEVZUAT : 
 
1- 4982  SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İÇİN  
 
2- BİLGİ EDİNME HAKKININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN 
 
BAŞVURU BİLGİLERİ :
        Başvurular Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı, elektronik, posta veya faks yoluyla yapılır.
        İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.
 
1- ONLİNE BAŞVURU İÇİN 
 
2- YAZILI, POSTA VEYA FAKS YOLUYLA YAPILACAK BAŞVURULARDA KULLANILACAK ÖRNEK FORMLAR İÇİN 
 
NOT 1 : E-posta ile yapacağınız başvurularda başvuru formlarınızı kibriscik@icisleri.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. (Matbu formun kullanılması ve istenen bilgilerin tamamının doldurulması zorunludur)
 
NOT 2 : Faks ile yaptığınız başvurularda formun ıslak imzalı suretini postayla göndermeyi unutmayınız.